Schoolraad en Medezeggenschapsraad

Wat zijn dat?

De schoolraad is een schoolgebonden, door de ouders gekozen, platform voor ouderbetrokkenheid. De schoolraad heeft een signalerende en adviserende taak en vormt een klankbord voor directie en team. De schoolraad geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies en bespreekt alle schoolaangelegenheden. De directie heeft binnen de schoolraad een adviserende tol en beschouwt de raad als een constructieve gesprekspartner bij processen die ten grondslag liggen aan het beleid van de school.

Binnen de schoolraad heeft de medezeggenschapsraad (MR) haar eigen verantwoordelijkheid. Het is een wettelijk geautoriseerd orgaan. De rechten en plichten van de MR zijn vastgelegd in een eigen reglement. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school.

 

 

Leden

leerkrachten:

Inge van de Boom (MR)

Fons Kremers (MR)

 

Ouders:

Miriam Keeris (MR)

Anke Aidam (MR)

Maartje Bellos (SR)

Debby van den Broek (SR)